รมช.ศึกษา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ‘โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เครือข่ายสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)’ ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

รมช.ศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เครือข่ายสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่มีผลงานทางการศึกษาดีเด่น โดยมีผู้เรียนจบการศึกษาครั้งนี้จำนวน 1,200 คน

รมช. กระทรวงศึกษารมช.ศึกษา

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว “ขอบคุณคณะกรรมการจัดงานที่ให้เกียรติเชิญมา ซึ่งตนมีความเต็มใจอย่างยิ่งและตั้งใจจะมางานนี้ให้ได้ เพราะไปงานโรงเรียนเอกชนในระบบมามากมายหลายเวทีแล้ว แต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มางานของเอกชนนอกระบบ และถือว่าเป็นงานสำคัญเพราะเป็นวันแห่งความสำเร็จของผู้เรียนหลากหลายสาขา ที่เกิดจากผลสัมฤทธิ์โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สช.ที่ตนกำกับดูแล จึงต้องการมาให้กำลังแก่ทุกคน”

กระทรวงศึกษารมช. กระทรวงศึกษา

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัด สช. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการจัดการศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมาก เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ทุกช่วงวัย ทุกโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ทั้งทางด้านวิชาชีพ วิชาการ กีฬา ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญคือ เป็นการจัดการศึกษาที่รัฐไม่ต้องลงทุน ทุกท่านรวม คณะกรรมการ ผู้บริหาร ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษามากมาย ต้องขอขอบคุณทุกท่านและในฐานะที่ตนกำกับดูแล สช. และกศน.” ดร.กนกวรรณ กล่าวต่อ

รมช. กระทรวงศึกษา

ทั้งนี้ตนเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่พูดถึงการศึกษาเอกชนนอกระบบมากที่สุด เพราะหลายท่านไม่เข้าใจจึงต้องพูดถึงบ่อยๆ ซึ่งทั้งการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และเอกชนนอกระบบ สช. เป็นการจัดการศึกษาที่สำคัญต่อประชาชน โดยเฉพาะรากหญ้า ประชาชนพื้นที่ห่างไกล ช่วยให้เรียนได้แบบยืดหยุ่นตามหลักสูตร ตอบสนองชุมชน สังคม ได้เป็นอย่างดี ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล และในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล พยายามบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเอกชนนอกระบบ สช. กับนอกระบบกศน. ให้มาทำงานร่วมกัน หาแนวทางเพื่อร่วมมือ ส่งเสริมและสนับนุนกันให้มากขึ้นต่อไป

รมช. กระทรวงศึกษา

โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินนโยบาย “กศน. WOW และ สช. WOW” มาได้ระดับหนึ่ง ถือเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อก้าวข้ามการสอนในรูปแบบเดิมๆ สู่การเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ โดยทางโรงเรียนนอกระบบได้เข้ามามีส่วนช่วยกศน. ในฐานะเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ อุทิศตนถ่ายทอดประสบการณ์ช่วยสอนในลักษณะจิตอาสา อัตราพิเศษเพียง 200 บาทต่อชั่วโมง โดยปกติอยู่ที่หลายพันบาทต่อชั่วโมง ซึ่งงบราชการในส่วนนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น การร่วมมือร่วมใจบูรณาการร่วมกัน จึงเป็นการวางแผนอย่างยั่งยืน เป็นระบบ ที่จะเข้มข้นขึ้นต่อไปในอนาคต”

รมช. กระทรวงศึกษา รมช. กระทรวงศึกษา

ดร.กนกวรรณ ได้กล่าวทิ้งทาย “ชื่นชมทั้งผู้สอนและผู้เรียน ที่มีความพยายามจนเห็นผลความสำเร็จในวันนี้และให้นำความสำเร็จนี้ไปดูแลตนเองและครอบครัว ซึ่งอาจไปต่อยอดทางการศึกษาหรือไปประกอบอาชีพ ให้มีงานทำ ไปสู่รายได้ที่มั่นคง และเป็นผู้ให้ต่อสังคมต่อไป”

Leave a Reply