สภาประชาชนแห่งชาติ จัดประชุมเรื่อง “ว่าด้วยพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการสร้างประชาธิปไตย” ตามแนวทาง ร.๕ ร.๖ ร.๗ และนโยบาย ๖๖/๒๓ ขั้นตอนที่ ๒

สภาประชาชนแห่งชาติ

สภาประชาชนแห่งชาติ โดยคณะกรรมการประจำอันเป็นสถาบันหลัก ได้มีมติเอกฉันท์ให้มีการจัดการประชุมเร่งด่วนพิเศษขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ที่ห้องประชุมวีไอพี ๑ สโมสรกองทัพบก เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. “เรื่อง การประชุมเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการสร้างประชาธิปไตย ตามแนวทาง ร.๕ ร.๖ ร.๗”

สภาประชาชนแห่งชาติ

พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ ประธานใหญ่สภาประชาชนแห่งชาติ

สภาประชาชนแห่งชาติ

สภาประชาชนแห่งชาติ

คุณลัดดาวัลย์ ประธานชาวพุทธฯ

สภาประชาชนแห่งชาติ

โดยมีสภาประชาชนแห่งชาติ, สภาพระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทสี่ และศูนย์กลางสร้างสันติภาพโลกถาวร เข้าร่วมประชุม

– กล่าวเปิดประชุม โดยประธานใหญ่สภาประชาชนแห่งชาติ (พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ) และประธานใหญ่ฝ่ายสงฆ์ พระครูวิวิธกาญจนคุณ

พร้อมด้วยวิทยากรบรรยาย ว่าด้วยพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คุณชิงชัย มงคลธรรม อดีต ร.ม.ตกระทรวงศึกษาธิการรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ว่าด้วยสถานการณ์ปฏิวัติกระแสสูงในประเทศไทย และปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ดร.ณรงค์ โชควัฒนา ประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ ว.ป.อ. ว่าด้วยประชาธิปไตยแบบราชอาณาจักร, เศรษฐกิจแห่งชาติ

ดร.อัมรินทร์ คอร์มันต์ นักวิชาการด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ, นักธุรกิจระหว่างประเทศผู้ก่อตั้งกองเรือพาณิชย์ไทย ว่าด้วย ประชาธิปไตยในเศรษฐกิจ ความมั่นคงแห่งชาติทางการค้าและทรัพยากร

นอ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญานนท์ ทหารประชาธิปไตย ว่าด้วย ประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย, การสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย

คุณลัดดาวัลย์ ประธานชาวพุทธฯ ว่าด้วยประวัติศาสตร์สัญลักษณ์และอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ และภัยความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

คุณสรชัช ณ. ว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย และการสร้างประชาธิปไตย

คุณศิริชัย ไวกยี คณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติ

สภาประชาชนแห่งชาติ

พระครูวิวิธกาญจนคุณ ประธานใหญ่ฝ่ายสงฆ์

สภาประชาชนแห่งชาติสภาประชาชนแห่งชาติ

– ผู้แทนวีรชน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖, ผู้แทนสาขาอาชีพ กรรมกร ชาวนา พ่อค้า ข้าราชการ ทหารผ่านศึก ตำรวจ, ปราชญ์ชาวบ้าน, นักวิชาการด้านต่างๆร่วมกล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการต่อสู้ขับเคลื่อนสร้างประชาธิปไตยโดยสันติวิธี

๑๗.๐๐ น. – แถลงปิดประชุม

Leave a Reply