วช. หนุน ‘ประกวดนวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์’ ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

Zero Waste Innovation Contest

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมพลังพันธมิตรขับเคลื่อนการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ร่วมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้ผลงานจากนักวิจัยเป็นที่รู้จัก และได้รับการต่อยอดในภาคธุรกิจ และนำไปสู่การปรับใช้ในวงกว้างเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะทะเลในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ชายฝั่งทะเล และเชื่อมโยงนวัตกรรมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2021 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 และสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดแถลงข่าว และเปิดตัว “โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(Zero Waste Innovation ContestZero Waste Innovation Contest

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาขยะล้นโลกเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน จากข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยติด 10 อันดับแรกของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก

โดยกว่าครึ่งหนึ่งที่ไหลลงมหาสมุทรนั้น เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายยาก และในปี พ.ศ. 2562 พบว่า ปริมาณขยะที่ประเทศไทยสร้างขึ้นอยู่ที่ 28.7 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2561 อยู่ 3% โดยถูก คัดแยก ณ ต้นทางและจำกัดอย่างถูกต้องรวม 22.9 ล้านตัน แต่ยังเหลือขยะอีก 5.8 ล้านตัน คิดเป็น 20% ของขยะทั้งหมด กลายเป็นปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะพลาสติกและขยะทะเล จึงเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและร่วมกันแก้ไข

Zero Waste Innovation Contest

“การประกวดในครั้งนี้ หวังจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะในเชิงพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ด้วยกลไกการบูรณาการและส่งเสริมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย นำไปสู่การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวดนวัตกรรมดังกล่าว จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่สนใจ” รองผู้อำนวยการ วช.กล่าว

ทั้งนี้ วช. เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ Zero Waste ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยโครงการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้หน่วยงาน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาเพื่อขอรับทุนไปดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบโจทย์ Zero Waste

และเพื่อให้โครงการเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง จึงมีความร่วมมือจัดโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านวิจัยและนวัตกรรมในโจทย์ที่ท้าทาย การแก้ไขปัญหา สร้างกลไก การบูรณาการ และส่งเสริมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับประชาชน ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย รวมถึงการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ

Zero Waste Innovation Contest

ด้าน ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ผู้อำนวยการแผนงานท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับ นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ชุมชน หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสังคมให้เกิดการพัฒนา และลดขยะ ในโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)” เพื่อส่งเสริมให้เกิดแข่งขันด้านนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ชายฝั่งทะเล และให้เกิดการพัฒนาการเชื่อมโยงงานนวัตกรรมกับชุมชน รวมถึงการต่อยอดการนำนวัตกรรมไปพัฒนาในระดับธุรกิจ หรือใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

Zero Waste Innovation ContestZero Waste Innovation Contest

สำหรับโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ได้จัดประกวดผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

(1) ประเภทระบบรวบรวมและขนส่งขยะ ซึ่งคุณสมบัติผู้ส่งผลงาน คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

(1) ประเภทระบบการลดและกำจัดขยะ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 พื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทั่วไป ซึ่งคุณสมบัติผู้ส่งผลงาน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน หมู่บ้าน และส่งประกวดเป็นกลุ่ม เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่อีเมล ZeroWasteInnovation@gmail.com

Zero Waste Innovation Contest Zero Waste Innovation Contest

ประกาศผลรางวัล และรับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2021 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร

ติดตามข่าวการประกวด หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Friendly Design
เว็บไซต์ www.Thailandfriendlydesignexpo.com
Twitter : @ThailandFd
Instagram : Friendlydesignthailand
หรือ โทร. 081-855-1199 และ 081 562 9541

Zero Waste Innovation ContestZero Waste Innovation Contest

Leave a Reply