Tagged: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

  • Mileday365 ๗ ชุมชนสืบไทย

    เปิดตัว “๗ ชุมชนสืบไทย” ยกระดับการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม

    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดตัว ๗ ชุมชนสืบไทย ยกระดับการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ๑๘ ก.พ. ๖๓ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๗ ชุมชน...