Tagged: กสทช.

  • Expedia เอ็กซ์พีเดีย

    9 ใน 10 อันดับจุดหมายปลายทาง ที่คนไทยค้นหามากที่สุด บนเว็บไซต์ของเอ็กซ์พีเดีย

    พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากการเติบโตของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำและการเติบโตอย่างรวดเร็วของที่พักสไตล์บูติกขนาดเล็กที่ราคาไม่แพง จึงทำให้การท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวแห่งชาติของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ของการขยายการห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าราชอาณาจักรควรใ ห้ความสำคัญกับธุรกิจสายการบินภายในประเทศมากขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุญาตให้มีการบินภายในประเทศและเปิดโอกาสให้ธุรกิจส่วนใหญ่กลับมาเปิดดำเนินธุรกิจใหม่จึงส่งผลให้มีการเดินทางภายในประเทศไทยได้รับความสนใจและการเติบโตขึ้นในเดือนที่ผ่านมา ส่วนในระดับประเทศ ทางรัฐบาลยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวภายในประเทศมีความแข็งแรง เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ร่วมมือกันจัดงานแถลงข่าวเพื่อต่อยอดและขยายผลโครงการบริหารความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand...

  • กสทช.

    กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอ ครั้งที่ 6 จังหวัดลำพูน

    สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 6 จังหวัดลำพูน สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำหรับภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ และ นายชุติเดช...