Tagged: การผลิตสื่อเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

  • กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์

    กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ จัดเวทีแลกเปลี่ยน 14 ผลงาน ส่งเสริมเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑

    กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การผลิตสื่อเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน” พร้อมนำเสนอ ๑๔ ผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน บัดนี้ โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ พร้อมแล้วที่จะนำเสนอผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดังนั้น กองทุนฯ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “๑๔ ผลงานสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย...