Tagged: การไฟฟ้านครหลวง

  • CAT MEA

    CAT ร่วมมือ MEA ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานด้าน สู่ดิจิทัล – 5G

    CAT ร่วมมือ MEA ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม สู่การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และ 5G นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมกับ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ลงนามในบันทึกความเข้าใจการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน...