Tagged: ข้าวโพดหวาน

  • แม็คโคร Makro

    ชาวไร่ข้าวโพดหวานโคราช ยิ้มออกแล้ว! หลัง ‘แม็คโคร’ ช่วยระบายผลผลิต พร้อมวางแผนซื้อต่อเนื่อง

    ทันทีที่ได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการเกษตร ถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ข้าวโพดหวาน ในอำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ที่ผลผลิตออกมาพร้อมๆ กันจนเกินความต้องการ เกิดภาวะล้นตลาด “แม็คโคร” ส่งทีมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทันที โดยบูรณาการความร่วมมือกับเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ในการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหา จากนั้นเริ่มกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในด้านความปลอดภัย ตรวจสารเคมี จนช่วยรับซื้อได้ทันท่วงที ล็อตแรก ช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 150 ราย ระบายผลผลิตได้กว่า 50 ตัน โดยผลผลิตจากพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดหวานคุณภาพปลอดภัยนี้จะถูกกระจายสู่แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังวางแผนการรับซื้ออย่างต่อเนื่องด้วย...