Tagged: วิทยาลัยทนายความ

  • วิทยาลัยทนายความ

    ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีไหว้ครู วิทยาลัยทนายความ จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1

    วิทยาลัยทนายความ หลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1” ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมี ดร.สมศักดิ์ โตรักษา ประธานผู้เข้าอบรมฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาในการจัดพิธีไหว้ครูและกราบอาราธนา พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แสดงปาฐกถาธรรมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูในช่วงที่ 2 โดย ดร.สมศักดิ์ โตรักษา ประธานผู้เข้าอบรมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีไหว้ครู และนำผู้เข้าอบรมฯ...

  • วิทยาลัยทนายความ

    พิธีเปิดวิทยาลัยทนายความ หลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1”

    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม วิทยาลัยทนายความ หลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวรายงาน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา...