Tagged: KTBGS

  • KTBGS

    KTBGS จัดกิจกรรม Happy Money สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

    นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (เสื้อขาว) จัดกิจกรรมโครงการ “Happy Money” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวินัยทางการเงิน รวมไปถึงการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะทางการเงินได้ในระยะยาวให้กับบุคลากร โดยมีนางภาวิณี ไชยพร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม (สูทดำ) พร้อมตัวแทนพนักงานจากโครงการ Happy Money มาร่วมแบ่งปันความรู้ในการบริหารจัดการ รวมถึงประสบการณ์หลังจากได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ แกรนด์ มอนเต้...

  • Thailand Labour Management Excellence Award 2020

    KTBGS คว้ารางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

    บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด โดยคุณพาสนา ยืนยาว รองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล (KTBGS) (ที่สองจากซ้าย) และคุณศราวุธ เพลาชัย ตัวแทนสหภาพ (KTBGS) (ซ้ายสุด) ได้รับเกียรติจากคุณอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ขวาสุด) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานปีที่ 14 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550–2563)...