Tagged: LampangCeramicAndCraftFairs

  • มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง ครั้งที่2

    ช้อปสนั่น มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง ครั้งที่2 @Bangkok 24-28 กรกฎาคม 2562 เมืองทองธานี

    “มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง” ครั้งที่ 2 Lampang Ceramic and Craft Fairs @Bangkok 24-28 กรกฎาคม 2562ณ Hall 6 อิมแพ็คเมืองทองธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดงาน “มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง” ครั้งที่ ๒ นี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและมีโครงการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP/วิสาหกิจชุมชน/SMEs...