Tagged: LianhuaQingwenCapsule

  • เอินเวย์ Lianhua

    เอินเวย์ บริจาคยา Lianhua ร่วมใจสู้ภัย Covid -19 ให้กระทรวงสาธารณสุข

    นส. สุภาภรณ์ แซ่จาง กรรมการผู้จัดการของบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะ ในฐานะผู้นำเข้ายาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปรายหลักของไทย ได้บริจาคยา Lianhua Qingwen Capsule ( เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ) จำนวน 5000 กล่อง เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการป้องกันหรือรักษาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid 19 ผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อหรือผู้ป่วย...