Tagged: LidoConnect

  • The Fighters Project

    The Fighters Project งานนิทรรศการ และหนังสือภาพถ่ายที่รวบรวมภาพถ่ายของผู้พิการสู้ชีวิตทั้ง 6 คน

    The Fighters Project (เดอะ ไฟท์เตอร์ โปรเจค) งานนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือ รวบรวมรายได้จากการจำหน่ายมอบให้มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหลังจาก “เดอะ ไฟท์เตอร์ โปรเจค” งานนิทรรศการและหนังสือภาพถ่ายที่รวบรวมภาพถ่ายของผู้พิการสู้ชีวิตทั้ง 6 คน ผ่านเลนส์กล้องของ นายสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ Creative Chairman บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วอีกทั้งยังมีการ...