Tagged: SIP

  • SEA

    “พาณิชย์” ลงนาม MOU “SHOPEE” ลุยอีคอมเมิร์ชอาเซียน ดันรายย่อยขายออนไลน์ไปต่างประเทศมากขึ้น

    นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานลงนาม MOU ระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จํากัด ภายใต้เครือ Sea (ประเทศไทย) ในการร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน หวังดันผู้ประกอบการรายย่อยของไทยกว่า 50,000 ราย ขายออนไลน์ไปต่างประเทศและสร้างมูลค่ากว่า 300 ล้านบาทใน 3 ปี นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า...