Tagged: VisaBacktoBusienss2021

  • Visa

    Visa ปีใหม่กับวิถีชีวิตใหม่ การชำระเงินรูปแบบคอนแทคเลส ในยุค New Normal

    การศึกษาของวีซ่าไฮไลต์ถึงเทรนด์การลงทุนในเทคโนโลยีการชำระเงินของธุรกิจขนาดย่อมทั่วโลกในปี 2564 วีซ่าเผย 82 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ประกอบการขนาดย่อมและรายย่อยทั่วโลก หรือ SMB เปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัลหลังผู้บริโภคเกินครึ่งชำระเงินแบบคอนแทคเลสทุกครั้งที่ทำได้ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา จากการศึกษาของวีซ่าพบว่า ช่วงสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา 82 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการ SMB ยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และในปี 2564 บรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ได้ประเมินต่อไปว่าเทคโนโลยีด้านการชำระอะไรที่สำคัญและตรงกับความคาดหวังของผู้บริโภคในปัจจุบัน  จากการสำรวจพบว่า ซอฟท์แวร์ด้านความปลอดภัยและป้องกันการโจรกรรมได้รับความสนใจมากที่สุด (47 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือการรับชำระเงินจากบัตรคอนแทคเลสหรือการจ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ...