ชวนช้อป ชิม ชิล ในงาน “มหกรรมวิถีคนแปดริ้ว ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี” วันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี

การพัฒนาการท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มีความตระหนักและเตรียมความพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ร่วมได้รับผลประโยชน์และร่วมรับผิดชอบบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายชุมชน ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดให้ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดงานมหกรรมวิถีคนแปดริ้ว ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทราเส้นทางสู่ 121 ปี จากรุ่นสู่รุ่น

ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปีตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี

ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปีตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี

โดยงานมหกรรมวิถีคนแปดริ้ว ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี จะจัดขึ้นที่ ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภายในงานจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้รับชมและร่วมสนุกมากมาย อาทิ วงดนตรี และการแสดงที่หลากหลาย รวมไปถึงกิจกรรมลดแลกแจกแถม ที่จะจัดขึ้นตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เตรียมความพร้อมในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำ การรองรับการท่องเที่ยวทางน้ำ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้แก่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และทำเกิดการกระจายรายได้ในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปีตลาดเก่าคลองสวน 100 ปีตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี

ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี

ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Youtube :: 

ประวัติความเป็นมา และ Promote Event ตลาดเก่าคลองสวน ๑๐๐ ปี

ดำเนินการโดย บริษัท มากมิตร โปรดักชั่น จำกัด

Leave a Reply