คณะวิศวกรรมศาสต์ สจล. – สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย “เปิดหลักสูตรอบรม Professional Technical Skill ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสต์ สจล. – สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย “เปิดหลักสูตรอบรม Professional Technical Skill ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะ” เพื่อยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิศวลาดกระบัง มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งด้านวิชาชีพวิศวกรรมไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผสานความร่วมมือกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ในการเปิดตัวหลักสูตรการอบรมทางวิชาชีพ (Professional Technical Skill) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฺฉริยะ พร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านวิชาชีพ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) กล่าวว่า ในฐานะขององค์กรที่มีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างและงานระบบ เพื่อการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ในวิชาชีพให้กับสมาชิก พร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัย สร้างมาตรฐานการทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลของไทยให้ได้มาตรฐาน ความร่วมมือกับ สจล. ในครั้งนี้ เป็นการจัดหลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพเพื่อการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรรมการติดตั้งระบบไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โดยมีหัวข้อการอบรมกว่า 20 หัวข้อ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้ตามความสนใจ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาตนเอง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต และเราหวังว่าทางสมาคมฯ จะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะ ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานให้กับวงการภาคอุตสาหกรรมของไทย พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถให้กับนักศึกษา ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

​รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงความร่วมมือว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมมือกับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย องค์กรที่มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างและงานระบบของประเทศไทย สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเรียนรู้และการลงมือฝึกปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา วิศวลาดกระบัง มุ่งสู่การเป็น Land of Skills ดินแดนแห่งทักษะ การส่งเสริม Multi-skills ทั้ง Hard skills และ Soft Skills ตลอดจน Global Engineering School และ Industry in University โดยร่วมมือกันในการจัดหลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพ (Professional Technical Skill) เป็นความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการศึกษาไทยด้วยความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาชีพทางวิศวกรรม พร้อมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งทางด้านความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมในการนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคต

https://youtu.be/5ygi7HcGAXI

🔴 LIVE: KMITLร่วมกับ TEMCA เปิดตัวหลักสูตรอบรมทางวิชาชีพ

Leave a Reply