กราบขอพร “พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางเสวยสุข” อริยาบถนอน สวยที่สุดในเมืองไทย ใหญ่ที่สุดในโลก วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

เปิดให้สักการะบูชาแล้ววันนี้ พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางเสวยสุข อริยาบถนอน สวยที่สุดในเมืองไทย ใหญ่ที่สุดในโลก มรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีน ครั้งนึงในชีวิต ได้มากราบสักครั้ง หากหวังเสวยสุข ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ. สามพราน จ. นครปฐม สอบถามโทร. 085-177 9169, 085-303 6788
#โอม #มณี #เป #เม #ฮง
ธิเบตออกเป็น “โอม มณี เป เม หุง”
จีนออกเป็น “โอม มณี แปะ มี่ ฮง

โอม มณี ปัทเม หุม แปลตรงตัวคงแปลได้ว่า “โอ..ดวงมณีในดอกบัว”
หรืออย่างที่ชาวจีนออกเสียงว่า “โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง”
มณีแห่งดอกบัวหรือหัวใจที่เบิกบาน ใจที่สะอาด สว่าง หลุดพ้น จากเครื่องพันธนาการ
หลุดพ้นจากกิเลสที่ร้อยรัดให้เศร้าหมอง มณีแห่งปัญญาคือดอกบัวสว่างที่กลางใจ มณีนี้คือใจของเรา
ดอกบัวคืออาสนะอันบริสุทธิ์ ดังนั้นผู้ที่ภาวนาพระคาถานี้อยู่เนืองๆ
ย่อมเป็นผู้ที่มีแก้วสารพัดนึกที่จะเป็นอาสนะอันวิเศษ ซึ่งจะนำพาให้ไปถึงนิพพานโลกธาตุได้ในที่สุด

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

โอม มานี.. แปลว่า ขอจิตเข้าถึงพระพุทธเจ้า
อีกนัยหนึ่ง โอม จาก อะ อุ มะ หมายถึง พระพุทธเจ้า (พุทโธ)
มณี คือ รัตนะ หมายถึง พระพุทธเจ้า (พุทโธ)
ผมมี คือ ดอกบัว หมายถึง พุทธเจ้า (พุทโธ)
การภาวนาพระคาถา โฮม มา นี ปัท มี ฮง คือ การนำจิตเข้าสู่ความสงบ ซึ่งจะสร้างพลังฝ่ายดีให้เกิดขึ้น

Leave a Reply