Tagged: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ

    ที่ปรึกษา รมว.กษ. มอบเงินสนับสนุนช่วยทุนการศึกษาบุตร – ธิดาสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ ประจำปี 2564

    คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหนังสือขอสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2564 และสวัสดิการนักข่าวช่างภาพสื่อมวลชน โดย นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ และคณะกรรมการบริหาร อาทิ นายกำพล พิริยะเลิศ ประธานมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง นายธนเดช อิงคภัทรางกูร ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส นายสมบูรณ์ เกตุผึ้ง กรรมการบริหาร นายกรวิวัฒน์...