Tagged: KMITL

  • รัชพล หินซุย

    รัชพล หินซุย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “วิทย์เพื่อชีวิตวิถีใหม่” (Science For New Normal)

    วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รัชพล หินซุย (น้องหนึ่ง) โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เด็กหนุ่มที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงใจ พร้อมทีม ที่ตั้งใจคิดค้น วิจัย ที่จะให้ได้ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน อดหลับอดนอนหลายคืน ลองผิดลองถูก กว่าจะพิสูจน์ผลงานออกมาให้เป็นที่พอใจ ในผลงานที่ชื่อว่า “การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับโลหะหนักของถ่านกัมมันต์ที่ได้จากขี้ดินสอเพื่อพัฒนาสู่สวนน้ำตกบำบัดน้ำเสีย” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์ด้วยวิธีกระตุ้นทางเคมีแบบแห้ง เพื่อให้ได้ถ่านกัมมันต์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูงจากวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน...