วธ. จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำองค์การศาสนา ศาสนิกชน และองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมในพิธี

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับองค์การทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ และองค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในส่วนกลาง จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยพิธีการในส่วนของศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์สวดถวายพระพร และผู้นำศาสนาซิกข์สวดอัรดาส ขอพรจากพระศาสดา

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรม และพิธีกรรมของแต่ละศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและพิธีกรรมที่ดีงาม เป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดอย่างยั่งยืนให้คงอยู่คู่ประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ และองค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ การเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนา การจัดกิจกรรมจิตอาสาในมิติทางศาสนา การจัดแสดงสื่อนิทรรศการ วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัด.

Leave a Reply