วธ. เดินหน้าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) พร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมในสังกัดองค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนในส่วนกลาง 71 แห่ง

กระทรวงวัฒนธรรม
​วันที่ 26 มกราคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อส่งเสริมและบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม และเครือข่ายองค์กรคุณธรรมในส่วนกลางเข้าร่วมประชุม ที่โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์

กระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)


กระทรวงวัฒนธรรม

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีหน่วยงานในส่วนกลางเข้าร่วมรวม 50 หน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ และบูรณาการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนแผนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ที่ต้องการให้ “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” ซึ่งมีตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู รวมถึงการมีระบบการบริหารงานด้านคุณธรรมที่มีมาตรฐาน มีแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรภาครัฐมีความสุจริต ทำให้ให้ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คุณธรรมในสังคมไทยปรากฏชัดและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ยังจัดให้พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมในสังกัดองค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการประเมินในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 71 แห่ง ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม 1 แห่ง ระดับคุณธรรม 5 แห่ง และระดับคุณธรรมต้นแบบ 65 แห่ง อีกด้วย อย่างไรก็ตาม จะมีแผนปฏิบัติงานจัดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในส่วนภูมิภาคในระยะต่อไป รวมถึงจัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 39,102 แห่ง ทั่วประเทศอีกด้วย

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวต่อว่า เพื่อให้เป้าหมายในอนาคตอีก 5 ปีต่อจากนี้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันผลักดันให้ “คุณธรรม” เป็นคุณค่าหลักนำการพัฒนา ร่วมกันส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามแก่คนไทยทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น “วิถีคุณธรรม” คือการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม ยึดถือปฏิบัติจนเป็นความเคยชินและเป็นความดีงามที่แสดงออกมาผ่านทางพฤติกรรม และเป็นหัวใจสำคัญให้เกิดการพลิกโฉมประเทศ ก้าวไปสู่สังคมคุณธรรม และทำให้ประเทศไทยมีความสุขสงบอย่างยั่งยืน

🔴LIVE :: วธ. เดินหน้าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

​นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Leave a Reply