รามาการ์เด้นส์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างสวนเกษตร เป็น ‘โรงแรมสีเขียว’ เพื่อทุกมิติสิ่งแวดล้อม ปูทางสู่ความยั่งยืน

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สวนเกษตรรามาการ์เด้นส์ ของโรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ถือกำเนิดด้วยแนวคิดในการจัดการด้าน “มิติสิ่งแวดล้อม” โดยให้สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบส่งผลซึ่งกันและกัน ด้วยพื้นที่กว่า 60 ไร่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งหวังจัดทำการเกษตรตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ว่างเปล่าในการทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ นำมาสู่พื้นที่จัดการเกษตรกว่า 25 ไร่ เป็นสัดส่วนประมาณ 1/3 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยจัดการเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

พื้นที่ปลูกต้นไม้

จะใช้สัดส่วนการปลูกต้นไม้แต่ละพื้นที่ต่างกัน โดยหลักการที่เราน้อมนำมาใช้คือ “ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกับความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่จะสามารถช่วยให้เกิดการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศได้อย่างแยบคายจากการส่งเสริมให้ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าจากการได้ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ปลูก

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

เราปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ พะยูง ประดู่แดง และกฤษณา อย่างละกว่า 1,000 ต้น ปลูกไม้ผล ได้แก่ อินทผาลัม 154 ต้น พริกไทย 1,000 ต้น มะนาว 1,500 ต้น กล้วย 360 ต้น มะละกอ 70 ต้น และอื่นๆ อาทิ มะม่วง ชมพู่ หว้า มะหวด ซึ่งเหล่านี้เอื้อประโยชน์ตามหลักการ “ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ได้แก่ นำไม้มาใช้สอยได้ รับประทานได้ เป็นแหล่งรายได้ และช่วยในการอนุรักษ์ โดยมีการวางแผนจัดการระยะยาว ที่นอกจากจะสร้างภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว จากแนวคิดการใช้ระยะปลูกที่ 2 – 2.2 เมตรต่อต้น ทำให้ต้นไม้ ‘แข่งกันสูง’ ส่งผลให้เกิดร่มเงาและร่มเย็น เมื่อต้นไม้เติบโตขึ้นในอนาคต พื้นที่สีเขียวนี้จะทำให้เกิด คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คือสามารถลดหรือกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ รวมถึงลดปัญหามลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างยั่งยืน

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ การทำปศุสัตว์

พื้นที่เลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงแพะของเราถือเป็นการใช้ประโยชน์อื่นร่วมบนพื้นที่การทำสวนเกษตรในพื้นที่ว่างเปล่า มีแพะตัวผู้ 1 ตัวและตัวเมีย 4 ตัว อยู่ในโรงเรือนที่สร้างตามมาตรฐานที่กำหนด พื้นที่สนามหญ้าเป็นอาหารสดของแพะ รวมถึงวัชพืชรอบๆ โรงแรมและอาหารเหลือจากครัว ที่นอกเหนือจากการทำ zero waste แล้ว ยังสามารถเป็นอาหารให้กับแพะได้

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ

พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำมีประมาณ 2 ไร่ โดยเราเลี้ยงปลาประเภทกินพืช ได้แก่ ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัว และมีการสร้างกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มเติมอากาศให้กับพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ โดยปลาที่เราเลี้ยง จะนำมาใช้เพื่อการบริโภค บางส่วนใช้เป็นเมนูอาหารสำหรับพนักงาน และบางส่วนนำมาแบ่งปันชุมชน

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

จากแนวคิดการทำสวนเกษตรบนพื้นที่ว่างเปล่านี้ เราใช้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างเต็มพื้นที่ และรักษาวงจรความสมดุลซึ่งกันและกัน เป็น environment loop ที่ทำให้เกิดผลต่อเนื่องไปถึงอนาคต ไม้แต่ละชนิดพันธุ์ เราคำนึงถึงความเอื้อและเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามระบบนิเวศน์ป่ากับระบบวนเกษตรที่ต้องตั้งอยู่กลางเมืองใหญ่ อาศัยร่มเงาความชุ่มชื่นที่จัดสร้างขึ้นโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ให้พรรณไม้เศรษฐกิจเหล่านั้นได้เติบโตอย่างถาวรและยั่งยืน ร่มเงาและพื้นที่ริมน้ำช่วยส่งเสริมการเติบโตของไม้กฤษณา ร่มใบของต้นอินทผาลัมที่เป็นไม้กลางแจ้งช่วยพรางแสงบังเงาให้กับต้นประดู่แดง และต้นพยูงในขณะที่ยังเป็นต้นเล็กๆที่เริ่มปลูก เรามีต้นลำพูปลูกริมน้ำที่เป็นตัวชี้วัดความสะอาดของภาวะมลพิษของเมือง ปัจจุบันเริ่มมีหิ่งห้อยมาอาศัยอยู่บ้างแล้ว ซึ่งบ่งชี้ได้เป็นอย่างดีว่า โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ได้สร้างปอดของเมือง ปอดของกรุงเทพมหานครให้เกิดขึ้นแล้ว เรามีพืชล้มลุกอย่างกล้วยที่ให้ผลผลิตและใช้ประโยชน์ตั้งแต่ลำต้นที่นำมาเป็นอาหารสัตว์ มีผลและปลีกล้วยที่นำมาเป็นเมนูต่างๆ ของทางโรงแรม รวมถึงไม้ผลอื่นๆในพื้นที่ เราไม่ได้มุ่งหวังว่าแค่เป็น ‘โรงแรมสีเขียว’ แต่เรามุ่งที่จะสร้างคุณค่า และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ที่มาพักอาศัย และชุมชนเมืองในก้าวต่อๆไป นั่นคือความรับผิดชอบต่อสังคม และการตอบแทนสังคมของโรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

error: Content is protected !!