บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 ปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ เป็นปีที่ 2 โครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีแผนงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรให้กับสังคมไทย ได้มีการกำหนดเป้าหมายลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ร่วมกัน ตามเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.Thairsc.com และมีการสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่สายงานจราจรที่สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการคัดเลือกและมอบรางวัลให้ข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในงานจราจรและหน่วยงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของโครงการฯ ส่งผลให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งประเทศ ได้ถึง 1,550 ราย จากค่าเฉลี่ยเป้าหมาย ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง บริษัทกลางฯ สนับสนุนเป็นเงินรางวัลในโครงการดังนี้

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

รางวัลประเภทบุคคลเน้นหลัก 5S ได้แก่ SMILE (ยิ้มแย้มแจ่มใส) , SMART (มีบุคลิกภาพที่ดี) SALUTE (ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพให้เกียรติ) , SERVICE MIND (ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการสาธารณะ) และ STANDARD (ยกระดับมาตรฐานการทำงาน ความรู้เทคโนโลยี ความเสมอภาค) รางวัลประเภทหน่วยงานเน้นการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดการเจ็บตายทางถนน โดยมีตัวชี้วัดจำนวนผู้เสียชีวิตต้องลดลงไม่น้อยกว่า 5% ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thairsc,จำนวนการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งด่านจากระบบ TPCC,จำนวนการกวดขันวินัยจราจรจากระบบ TPM มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

และในปีนี้ยังมีการเพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาได้แก่รางวัล “นวัตกรรมดีเด่น” เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และทำให้ประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนนเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอขอบพระคุณที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 0-2100-9191 ต่อ 5400 – 5403
www.rvp.co.th

Leave a Reply