Tagged: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

  • DGA

    DGA จับมือร่วมพันธมิตรสร้างมิติใหม่การศึกษาไทย นำร่องบริการ Digital Transcript ปี 63

    สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA พร้อมเดินหน้าผลักดันการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกมิติยกระดับสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยจับมือกับพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) จัดงาน “แถลงข่าวนำร่องการให้บริการ Digital Transcript” ขึ้น...

  • Food Innopolis International Symposium 2020

    งานประชุมนานาชาติ “Food Innopolis International Symposium 2020” พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

    สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2020 (FIIS2020) งานประชุมนานาชาติที่รวมวิทยากรชั้นนำด้านนวัตกรรมอาหารจากทั่วโลกกว่า 30 ท่าน เพื่ออัพเดทความรู้ เทคโนโลยี เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมอาหารทั่วโลก...