Tagged: ควอตโตรดีไซน์

  • Quattro Design

    Quattro Design เปิดเทรนด์ปี 2021 สร้างพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

    ควอตโตร ดีไซน์ (Quattro Design) เปิดเทรนด์ปี 2021 การออกแบบเพื่อความสุข และสร้างพลังในการใช้ชีวิต รับสไตล์คนในโลกยุคปัจจุบันต้องอยู่อาศัยบ้านมากขึ้น พร้อมสื่อสารผ่าน VDO กับโปรเจ็ค THE DIPLOMAT 39 คอนโดมิเนียมสุดหรู ตอกย้ำผู้ให้บริการ Interior Design แบบ One-Stop Service จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลให้เราต้องใช้ชีวิตภายในบ้านมากขึ้น การพักอาศัยในบ้านที่ถูกสร้างสรรค์ให้ตอบสนองการใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย และมีความสวยงาม...