เปิดบ้านหลักสูตร MBM ปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด จุฬาฯ ได้รับความสนใจล้นหลาม

Open House MBM CBS Chula

หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดแรกของเอเชีย จัดงาน “Open House MBM CBS Chula” เปิดบ้านหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ แนะนำหลักสูตรทั้งหลักสูตรภาษาไทย และ English Programme (In Collaboration with Cambridge University) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30-14.00 น. ณ CBS Lounge ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

Open House MBM CBS Chula Open House MBM CBS Chula

ในงานมีวิทยากรให้ความรู้และข้อมูลหลักสูตรหลายท่าน คือ

– รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
– ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และประธานหลักสูตร MBM
– รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ รองประธานหลักสูตร MBM

ร่วมด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของหลักสูตรฯ งาน MBM Openhouse ในปีนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก เป็นนิมิตหมายอันดี

Open House MBM CBS Chula

โดยหลักสูตรได้นำเสนอผลความสำเร็จหลายประการ เช่น การสร้างความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น Univeristy of Cambridge, Cornell University และ Singapore Management University และการที่มหาบัณฑิตของหลักสูตรได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรและตนเองจนประสบความสำเร็จในหลากหลายอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรได้ที่

หลักสูตรภาษาไทย
mbm.cbs.chula.ac.th
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
mbmeng.cbs.chula.ac.th

หรือโทร 02-2185791-2

Leave a Reply